ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ψυχομετρική εκτίμηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου, των νοητικών ή γνωστικών του λειτουργιών (π.χ. νοημοσύνη) ή την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον μέσα από τη χρήση έγκυρων και αξιόπιστων διαγνωστικών δοκιμασιών (test) ή σταθμισμένων ερωτηματολογίων.

Τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης και εκτίμησης της νοητικής λειτουργικότητας για παιδιά σχολικής ηλικίας
WISC – V: Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler

Το Διεπιστημονικό Κέντρο «Ανάπτυξη & Εκπαίδευση» χορηγεί την τελευταία έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά και εφήβους, WISC – V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition).

Το WISC-V θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών από 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών.

 

Δίνει αντικειμενικές πληροφορίες και αποτελέσματα που περιλαμβάνουν το Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ) και 5 νέες διαστάσεις οι οποίες περιγράφουν τη νοημοσύνη: τη Λεκτική Κατανόηση (ΔΛΚ), την Οπτικοχωρική Αντίληψη (ΔΟΧ), το Ρέοντα Συλλογισμό (ΔΡΣ), την Εργαζόμενη Μνήμη (ΔΕΜ) και την Ταχύτητα Επεξεργασίας (ΔΤΕ).

Το WISC-V χρησιμοποιείται κατά την ψυχολογική, αναπτυξιακή και μαθησιακή αξιολόγηση και μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες. Με βάση την επίδοση του παιδιού, παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Η εκτίμηση της νοημοσύνης ενός παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους:

  • Διάγνωση Νοητικής Λειτουργικότητας
  • Αξιολόγηση Νοητικής Χαρισματικότητας
  • Διάγνωση Ειδικών Δυσκολιών
  • Σχεδιασμό Θεραπευτικού προγράμματος
  • Σχεδιασμό Προγράμματος για Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Γενικότερη Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Διαφοροδιάγνωση

Τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης και εκτίμησης της νοητικής λειτουργικότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας

WPPSI – III Kλίμακα Νοημοσύνης Wechsler

Πρόκειται για την πιο αξιόπιστη, έγκυρη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα παγκοσμίως για την αξιολόγηση ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που μετράει τη νοημοσύνη και τη νοητική λειτουργικότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 2 ετών και 6 μηνών έως και 7 ετών και 3 μηνών.

Το WPPSI – III παρέχει αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τρεις δείκτες: το Λεκτικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΛΔΝ), τον Πρακτικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΠΔΝ) και το Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ).

Με τη χρήση αυτού του τεστ παρέχεται ακριβέστερη διάγνωση της λειτουργικότητας και των δυσκολιών του παιδιού, αλλά και προτάσεις για το σχεδιασμό ή την τροποποίηση του θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης.