Στρατηγικές Παρέμβασης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

¨      Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

¨      Συμπεριφοριστική Μέθοδος Τροποποίησης Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis - ABA)

¨      Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ - Gordon Hellas)

¨      Αντιμετώπιση Δυσλεξίας

¨      Αντιμετώπιση Δυσγραφίας

¨      Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration)

¨      Μέθοδος Αισθητηριακής Δίαιτας (Sensory Diet – Wilbarger)

¨      Αντιμετώπιση Δυσπραξίας (Developmental Coordination Disorder DCD)

¨      Δομημένη εκπαίδευση (TEACCH)

¨      Μεθόδους Εναλλακτικής και Αυξητικής Επικοινωνίας (PECS, MAKATON)

¨      Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

¨      Πρώιμη Παρέμβαση Portage